Bedrijfspsychologie

Psychologische begeleiding
Dit traject omvat een individuele psychologische begeleiding met als doel arbeidsre-integratie. Het wordt aangeboden aan werknemers en zelfstandig ondernemers die om psychische, arbeidsgerelateerde redenen arbeidsongeschikt zijn geraakt.

Bij het intake-onderzoek (werk en privé) wordt met cliënt een plan gemaakt wat er nodig is om weer terug te komen in het arbeidsproces. Doel is arbeidsre-integratie waarbij cliënt zijn vitaliteit weer terug krijgt en op een duurzame wijze weer zijn werk kan doen. Het traject kent over het algemeen drie fases: mentaal en fysiek herstellen van de overbelasting, onderzoek naar structurele veranderingen in werk/privé, en vervolgens gefaseerde re-integratie met het uitproberen en inslijten van nieuw gedrag om tot volledige werkhervatting te komen.

Naast cognitieve gedragstherapie wordt gewerkt met oplossingsgerichte interventies. Voor de verwerking van een trauma wordt zonodig EMDR ingezet.

Indien nodig en in overleg met de cliënt vindt afstemming plaats met de opdrachtgever (bedrijfsarts, leidinggevende, HRM) en/of met de huisarts en/of andere behandelaar(s) om tot (weer) optimaal functioneren te komen.

Een re-integratietraject duurt 8 tot 12 sessies, afhankelijk van de problematiek en de vraagstelling. Er kunnen van de intake en van het verloop van de begeleiding rapportages worden opgesteld. Na akkoord van cliënt worden die naar de bedrijfsarts/medisch adviseur/opdrachtgever verstuurd met in achtneming van de privacy, volgens de NIP-code (Nederlands Instituut van Psychologen).

Arbeidspychologisch onderzoek
Dit onderzoek wordt gedaan indien er een grondige analyse gemaakt dient te worden van het functioneren van cliënt. Een sterkte-zwakte analyse staat daarbij centraal. Zo komen persoonlijkheid, competenties, intelligentie en persoonlijk functioneren aan de orde. Dit onderzoek kan ook worden ingezet in het kader van een psychologische begeleiding.

Het traject bestaat uit een (korte) intake, een psychologisch testonderzoek en twee adviesgesprekken. Van het onderzoek wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

Beroepskeuze – en loopbaanonderzoek en advies
Indien er vragen zijn over beroepskeuze en loopbaan kan een psychologisch onderzoek hiertoe meer duidelijkheid geven. Dit kan bij een heroriëntatie bij een gewenste verandering in loopbaan of genoodzaakt door bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. Het onderzoek bestaat uit een potentieel onderzoek (persoonlijkheid, intelligentie) aangevuld met onderzoek naar motivatie en beroepsvoorkeuren en -affiniteiten.

Het onderzoek bestaat uit een (kort) intakegesprek, een psychologisch testonderzoek en twee adviesgesprekken. Er wordt een uitgebreide rapportage gemaakt van de resultaten en bevindingen.

Belastbaarheidsonderzoek gericht op de mentale belastbaarheid en functioneren
Een belastbaarheidsonderzoek helpt te onderzoeken wat de arbeidsmogelijkheden zijn van een persoon die arbeidsongeschikt is en waarbij de problematiek complex is van aard. Er wordt aan de hand van een uitgebreid, maatgericht arbeidspsychologisch/deels neuropsychologisch onderzoek gekeken naar de mogelijkheden en beperkingen van cliënt. Zo nodig wordt een aanvullend psychiatrisch onderzoek ingeschakeld.

Het onderzoek bestaat over het algemeen uit een uitgebreide intake (vanzelfsprekend in afstemming met de vraagstelling van de opdrachtgever), het psychologisch (test-)onderzoek, eventueel een aanvullend psychiatrisch onderzoek, één tot twee adviesgesprek(-ken) en een uitgebreide rapportage. Ook deze rapportage valt onder de privacycode van het NIP.

Plaats een reactie