Mediation

Mediationtrajecten worden uitgevoerd onder de naam van Resolute Mediations
zie website www.resolute-mediation.nl


Arbeidsmediation bij conflicten
De mediation heeft als doel het gesprek tussen partijen weer op gang te brengen en het conflict gezamenlijk op te lossen door in gesprek te gaan met elkaar.

Mediation is een vorm van actieve geschiloplossing, onder leiding van een mediator (een neutrale, onpatijdige bemiddelaar) om te komen tot een werkbare oplossing. Mediation wordt gedaan als beide partijen bereid zijn om gezamenlijk te werken aan een oplossing.

De mediation verloopt volgens de procedure van de Mediation federatie Nederland (MfN). Deze procedure-regels worden aan het begin van de mediation afgesproken en worden vastgelegd in de mediationovereenkomst. De belangrijkste punten hierin zijn de vertrouwelijkheid, vrijwilligheid, het commitment en de neutraliteit van de mediator. Vertrouwelijkheidheid houdt in dat de inhoud van de gesprekken en de ingebrachte stukken tijdens de mediation geheim blijven. Vrijwilligheid houdt in dat je niet verplicht kunt worden om mee te doen aan een mediationtraject en je er ook tijdens het traject mee kan stoppen. Commitment is dat eenieder actief werkt naar een oplossing toe. Neutraliteit houdt in dat de mediator tijdens het hele traject neutraal en onafhankelijk blijft en rekening houdt met de positie van elke partij in het traject.

De mediation is in grote lijnen als volgt opgebouwd:

  1. Voorbereiding van de mediation: benaderen van partijen, persoonlijke interviews met hen, bepalen van de mediationprocedure, opstellen en ondertekenen van de mediationovereenkomst.
  2. Mediationbijeenkomsten: in deze gezamenlijke gesprekken wordt het conflict onder leiding van de mediator in kaart gebracht en wordt met partijen gezocht naar een aanvaardbare oplossing. Het komen tot een structurele verbetering van de onderlinge communicatie is een belangrijk onderdeel van de mediation. De mediator zorgt voor de voortgang van het traject.
    De bijeenkomsten bestaan over het algemeen uit 2 á 3 gesprekken.
  3. Het tekenen van de afspraken, vastgelegd in de vaststellingsovereenkomst. De meeste mediations worden afgerond met deze overeenkomst. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst wordt de mediation beëindigd. Lukt het toch niet om tot afspraken te komen, dan wordt de mediation ook beëindigd. Dit kan op initiatief van de partijen of van de mediator.


Voordelen van mediation zijn:

  • Sneller en goedkoper dan oplossen met advocaten
  • Actieve rol van de partijen; waarbij de partijen zelf kiezen voor de oplossing
  • Schriftelijke vastlegging van de afspraken in een overeenkomst

Plaats een reactie