Algemene Betalingsvoorwaarden

Algemene Betalingsvoorwaarden Colette Busch Psychologie

Artikel 1

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelingsovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen drs. C.N.C. Busch-Verbeek, psycholoog/mediator (verder genoemd: de psycholoog/mediator) en de cliënt.

Artikel 2

Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van het onderzoek en/of de behandeling worden geannuleerd. Bij niet annuleren of bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de psycholoog/mediator gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3

De psycholoog/mediator stuurt binnen zeven dagen na de onderzoeks- en/of behandelingsdatum een factuur naar de cliënt.

Artikel 4

De door de psycholoog/mediator aan de cliënt gedeclareerde kosten voor het onderzoek en/of de behandeling dienen door de cliënt binnen 30 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.

Artikel 5

Indien door de cliënt aan de psycholoog/mediator machtiging is verleend tot bankincasso, dan wordt hiervan eerst op zeven dagen na de factuurdatum gebruikt gemaakt.

Artikel 6

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na de factuurdatum heeft betaald, of indien binnen zeven dagen na de onder art. 5 bedoelde handeling geen betaling is ontvangen, is de cliënt in verzuim.

Artikel 7

Bij niet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum zal de psycholoog/mediator de cliënt eerst een kosteloze betalingsherinnering sturen, waarin hij de cliënt nog twee weken de kans geeft om te betalen zonder extra kosten. In deze brief waarschuwt de psycholoog/mediator de cliënt uitdrukkelijk dat na twee weken incassokosten worden berekend, met vermelding van hoe hoog deze kosten zijn.

Artikel 8

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen dan is de psycholoog/mediator zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 9

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdend met de invordering van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op maximaal 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 40,-

Artikel 10

Bij herhaalde conflicten over de betaling, kan de vertrouwensband tussen de cliënt en de psycholoog/mediator onder grote druk komen te staan. Dit kan er uiteindelijk toe leiden dat de psycholoog/mediator zich genoodzaakt ziet de professionele relatie op te schorten dan wel op te zeggen omdat hij van mening is dat er sprake is van een ‘gewichtige reden’ voor beëindiging.